Poland

Wyceny dróg w rankingu

to raczej do Admina w ostatnim czasie wszelkie rekordy popularnoœci bije Mamusia ale nie wszystkie wyceny w wykazie maj¹ t¹ sam¹ cyfrê dla jednych Nieznoœna to 8b+ dla innych 8c wydaje mi siê ¿e jeœli osoby takie jak Taistra, Muller czy Dudek kwalifikuj¹ trudnoœci na takim poziomie to wydaje mi siê za w³aœciwe uznanie ich tyle tylko i¿ spowoduje to weryfikacje kolejnoœci w rankingu co powinno siê staæ