GO TO GLOBAL SITE   se es us fr za it
de ca au no
at br ru ch
gb pl nl sk
Home | News | Videos | Articles | Gallery | Crags | Gyms | Search - Tick List | Forum | Ranking | Blogs | Contact | New Member
Forum: GLOBAL / Editorial / Två förslag till ny styrelse från valberedningen Login in to contribute
Två förslag till ny styrelse från valberedningen
OffLine 8a.nu
  2016-04-05 00:00:00    
Valberedningen har inte kunnat enas om ett gemensamt förslag till ny förbundsstyrelse. Det är Jim Wasmuth som har reserverat sig från de övriga två andras beslut och lämnat ett motförslag. Av någon anledning så har inte Bergsport nämnt detta i sin artikel och alltså nonchalerat att det finns två förslag.

Faktum är att endast två av de åtta tidigare medlemmarna har ställt upp för omval, Isabel Jantzen, den tilltänkta ordföranden och Lidia Strömsten, som är den som Jim har reserverat sig emot.

Jim menar att han stryker sig motförslag så fort han har fått ett godtagbart svar från Lidia varför hon inte har lyckats att samankalla grupp för utveckling av tävlingsklättringen. Flera styrelseprotokoll de senaste 18 månaderna har gett Lidia detta uppdraget men inte ens en kallelse till tävlingsmöte har skickats ut. Jim har bett Lidia, via mail, förklara varför inget möte har skett men inte fått något svar förutom att styrelseordföranden har mailat Jim och sagt att Tävlingskomittens ordförande, Ingemar Kallas, har sagt att han inte haft möjlighet att närvara.

Noterbart är att Ingemar Callas har suttit ensam i TK de sista två åren och att de flesta av tävlingsarrangemangen under den perioden har styrts upp av förbundskaptenen Reino Horak. Vidare är det ett faktum att aldrig tidigare så har det arrangerats så få nationella tävlingar i TKs 11-åriga historia som under de sista två åren.
OnLine Jens Larssen
  2016-04-05 11:56:18    
Jag har frågat kansliet varför man endast har lagt ut det ena förslaget och fått till svar att det är valberedningen som har bett Bergsport att endast lägga ut majoritetsförslaget. För mig blir det ett brott mot demokratins tankar att man inte ens nämner att en person har reserverat sig och att det finns ett motförslag.
OffLine Mats Engquist
  2016-04-05 13:05:28    
För dig ja, troligen inte för så många andra.  Valberedningens möte(n) skall protokollföras. Beslut fattas med majoritet. På förbundsmötet bör framgå om valberedningen kunnat enas. Om någon i valberedningen formellt reserverat sig bör det nämnas på mötet. Det skall minst framgå av protokollet från valberedningens möte(n) Valberedningen presenterar sitt  förslag - inte andras förslag. Var och en, som deltar på förbundsmötet, är sedan fri att komma med egna förslag. Så sker ofta och ibland går de igenom. Reglerna för valberedningen framgår av förbundets stadgar. Urklipp följer: 3 Kap Valberedningen 

1 § Sammansättning 

Valberedningen utgörs av ordföranden och två övriga ledamöter valda av förbundsmötet.  2 § Åligganden  
Valberedningen skall senast tre månader före förbundsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid förbundsmötets slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod. 
Senast två månader före förbundsmötet skall valberedningen meddela medlemsföreningarna vilka som står i
tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.  Minst två (2) veckor före förbundsmötet skall valberedningen skriftligen delge medlemsföreningarna och SDF sitt förslag beträffande varje val enligt 2 kap. 5 § 11- 14 punkterna.  Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om.  Valberedningens beslut skall protokollföras och efter förbundsmötet skall protokollet överlämnas till förbundsstyrelsen.  3 § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid förbundsmötet 

Föreningar, SDF och OK får senast åtta (8) veckor före förbundsmötet till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2 kap 5 § 11-13 punkterna.   Innan kandidatnomineringen börjar vid förbundsmötet, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt 2 kap 5 § 11-13 punkterna.
Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att ombud har rätt att nominera personer utöver dem som
föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, skall försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.
OnLine Jens Larssen
  2016-04-05 13:17:32    
Men tycker du inte att man i nyhetsartikeln borde redogöra för att en i valberedningen reserverade sig och har koit med ett eget förslag?
OffLine Mats Engquist
  2016-04-05 13:23:12    
näe
OffLine Magnus Eriksson Brändström
  2016-04-05 16:42:04    
Vad finns det för nyhetsvärde i det här? Är det majoritetsbeslut så är det. Reservationer och övrigt brukar framgå av protokollen (oftast inte namngivna som i fallet ovan). Finns mängder med beslut som gått igenom i alla möjliga och omöjliga sammanhang trots att reservationer finnes. Detta är en del av den demokratiska processen om nu någon missat det...
OnLine Jens Larssen
  2016-04-05 18:31:51    
Det finns självklart ett väldigt stort nyhetsvärde då ju valet till ny styrelse väl är den viktigaste punkten på årsmötet.
OffLine Mats Engquist
  2016-04-05 19:32:54    
Föreningsdemokrati är, som så mycket annat, ett "spel". Förstår man inte spelet kommer man inte att bli framgångsrik i detsamma och då kommer man att se "demokratibrister" överallt. Det s.k. nyhetsvärdet i att en valberedning inte enats om ett förslag torde vara mycket begränsat. Det är väl den styrelse som utses vid mötet som är väsentlig - inte vad enskilda personer tycker dessförinnan.
OnLine Jens Larssen
  2016-04-05 20:08:28    
Som sagt, förbundsmötet ska ju få rösta på två förslag och självklart är detta av stort intresse. Att synliggöra förbundets "spel" kanske också några är intresserade av.
OffLine Magnus Eriksson Brändström
  2016-04-05 20:33:16    
Haha jag dör av skratt...
OffLine Mats Engquist
  2016-04-06 08:01:01    
Nej, nu blir det mest trams... Du är ju i högsta grad en den av detta "spel" även om din erfarenhet av föreningsdemokrati inte verkar så stor. Vad är dina incitament? Vad driver dig? Vad vill du uppnå men din delaktighet? Du är ju en kommersiell aktör som lägger stor kraft på att påverka förbundet. Att synliggöra ditt spel skulle troligen vara intressantare. Ute i verkligheten finns det liksom inga konspirationer. Det är bara människor som tycker olika saker och som ibland inte kommer överens. Ibland blir någon arg, ibland reserverar man sig mot ett beslut, ibland lämnar man sin post för att man inte kommer vidare. Att "synliggöra" allt sådant skulle vara en bastant livsuppgift. Valberedningen kommer att lägga ETT förslag. Eventuellt är någon i valberedningen inte enig med majoriteten. Eventuellt kommer någon att lägga ett eget förslag. Jag har mycket svårt att förstå varför den informationen har delgivits dig. Men - det är väl en del av spelet, ett spel som du nu har blivit en bricka i. Spelet handlar ju, för det mesta, om att få gehör för sina tankar och förslag. Ibland är det lätt, ibland är det svårt. Man söker allianser med sådana man tror delar ens värderingar och man försöker förstå hur ett eventuellt motstånd kan se ut. Det handlar ju inte om att någon har rätt eller fel. Det handlar inte om att få dem som har fel att anamma den rätta vägen.  Det handlar om att få stöd för sina egna idéer av tillräckligt många som kanske har andra preferenser, eller som helt enkelt inte tycker frågan är viktig. I det sammanhanget är föreningsdemokratin fullt ut relativistiskt. Det finns ingen sanning - det finns bara åsikter. Det som däremot är "sanning" är hur den formella demokratiska processen fungerar. Det framgår av stadgarna och i slutänden av lagen. Den är inte relativ - den är absolut. Detta brukar du relativisera - det är märkligt. I sakfrågan vet vi ju inte så mycket. Kanske kommer ett motförslag, kanske kommer flera. Det är inte ovanligt.
OnLine Jens Larssen
  2016-04-06 08:40:56    
Snälla någon...det är bara att läsa i det senaste styrelseprotokollet att det finns två förslag. Jag skulle tro att de flesta som kommer på årsmötet anser detta vara något av de mest intressanta på hela årsmötet och därför har det stort nyhetsvärde.  Att inte redovisa detta i bergsport artikeln är för mig en stor miss.
OffLine Mats Engquist
  2016-04-06 10:31:41    
Snälla hit och snälla dit... I styrelseprotokollet finns ingen sådan information, däremot i förbundsmöteshandlingarna. Valberedningen har lämnat ETT förslag. En person har lämnat ett annat. Det är oklart varför det finns i handlingarna men man har väl tyckt att mötesdeltagarna kan ha nytta av den informationen. Sedan kan du, eller jag, eller vem som helst, lämna ett annat förslag. Att en person i valberedningen gör det gör ingen skillnad. Jag kan inte förstå - jo visst kan jag det, men... - varför du tycker det är av så stort intresse. I ett demokratiskt perspektiv är det fullständigt ointressant.
OnLine Jens Larssen
  2016-04-06 12:39:15    
Låt oss säga att samma sak hade hänt i Fotbollsförbundet. Då är jag säker på att det hade fått stor spridning i media och på samma sätt är det ju intressant för klättermedia att sprida denna information. Utifrån ett demokratiskt perspektiv, eftersom det handlar om att det ska bli omröstning, så är det ju självklart av vikt att detta presenteras i nyheten på samma sätt som i möteshandlingarna.  
OffLine Mats Engquist
  2016-04-06 13:36:26    
Nej... Det kan komma massor med nya förslag på mötet. Det vet alla som varit med på ett årsmöte i en förening. Den som avstår från att besöka förbundsmötet i tron att det inte kommer att bli en omröstning fattar i så fall sitt beslut baserat på sin egen okunnighet. Och du kan ha rätt i att en oenig valberedning skulle kunna bli en nyhet om det handlade om fotbollsförbundet. (Jag tror dessutom du förstår skillnaden...) Någon stor fråga i media kan jag inte tänka mig att det skulle bli. Anledningen är naturligtvis att detta inte är något ovanligt och dessutom inte något speciellt intressant.
OnLine Jens Larssen
  2016-04-06 14:11:27    
Om du nu säger att en oenig valberedning inom fotbollsförbundet skulle kunna bli en nyhet så måste du ju hålla med om att en dito situation inom klätterförbundet är av nyhetsvärde för 8a.
OffLine Mats Engquist
  2016-04-06 14:25:14    
... Jag tror du förstår skillnaden...
OnLine Jens Larssen
  2016-04-06 14:50:21    
Jag förstår verkligen inte skillnaden.
OffLine Mats Engquist
  2016-04-06 17:41:37    
Ojdå... då har jag överskattat dig... Fotboll är en av Sveriges största idrotter, både i antalet utövare, medlemmar i klubbar och i publikantal. Fotboll är dessutom en av världens största idrotter. Fotbollen omsätter enorma summor pengar och tilldrar sig ett intresse från allmänheten som överträffar alla annan idrott. Massor av människor som inte sparkar boll själva intresserar sig för hur det går i matcher på andra sidan jorden. Kom det ut att valberedningen i fotbollsförbundet inte kunde enas om ett förslag till styrelse så skulle det kanske bli en notis på sidan tretton i sportbilagan i Aftonbladet. Väldigt få skulle bry sig. Troligen skulle inte ens en öppen konflikt på SvFF:s årsmöte väcka något större intresse bland spelare och supportrar. Vad i hela friden får dig att tro att vanligt mänskligt käbbel inom mikroidrotten klättring skulle vara av något som helst intresse för någon annan än de inblandade.
OnLine Jens Larssen
  2016-04-06 17:54:12    
" Om du nu säger att en oenig valberedning inom fotbollsförbundet skulle kunna bli en nyhet så måste du ju hålla med om att en dito situation inom klätterförbundet är av nyhetsvärde för 8a." Snälla någon, vi pratar om nyhetsvärdet på 8a.nu. 
OffLine Mats Engquist
  2016-04-06 18:37:34    
Det är bra att du är ödmjuk kring värdet av 8a... Jag tycker inte det finns något nyhetsvärde - inte av någon anledning. Att du framhärdar har med någon helt annat att göra - vänligen redogör för dina incitament!
OnLine Jens Larssen
  2016-04-06 23:09:47    
Jag respekterar att du inte tycker det har ett nyhetsvärde men du får respektera att jag tror det. Varje dag så har vi ca 1 000 besök på svenska 8a och faktum är att Stockholm är tex den #8 stad i världen med ca 350 besök dagligen och alla siffror bara blir bättre varje år. Vi har tex sålt ut i princip alla bannerplatser för hela året.  Jag har hållit på med detta i 16 år och jag tror jag vet vad som har nyhetsvärde men i just detta fall kanske jag har fel som du indikerar. 
OffLine Mats Engquist
  2016-04-07 07:26:26    
Njae Jens... Nyhetsvärdering handlar inte om att tro - det handlar om att tycka. Man tycker att en uppgift har ett värde. Detta tyckande kan baseras på flera olika saker. Man kan t.ex. tro (här är det relevant med tro - veta kan man ju inte) att läsekretsen skulle vara intresserade av att få del av uppgiften. Man kan också tycka att det finns värde i att publicera av helt andra skäl. Dessa skäl kan vara att det passar ens egna syften att publicera en uppgift.  Så gör all media och det är inget konstigt med det. Som läsare skall man nästan alltid fundera på varför t.ex. en nyhetskanal väljer att publicera en uppgift. Speciellt gäller detta om uppgiften i sig inte är någon egentlig nyhet - men publiceras som en sådan - eller om nyhetskanalen vanligen bedriver en starkt vinklad rapportering. När man publicerar något fullständigt normalt som någon sorts unik förstasidesnyhet skall man som läsare dra öronen åt sig. Att man vid formella möten fattar majoritetsbeslut är fullständigt självklart. Det gör man i styrelser och kommittéer. Så gör man i domstolen och så gör man i riksdagen. Det finns i mindre formella sammanhang ofta en vilja att uppnå konsensus men det är långt ifrån alltid man lyckas. I extremt publika sammanhang brukar detta rapporteras som att "en ledamot anmälde avvikande mening och reserverade sig mot beslutet". Ett förslag från en valberedning i Svenska klätterförbundet är inte ett sådant publikt sammanhang. Skeendet är alltså fullständigt normalt, möjligen med undantag för att man valde att ta med även motförslaget i förbundsmöteshandlingarna - det är aningen oortodoxt. (Men jag antar att någon tyckte det var en bra idé.) Så Jens - varför tycker  du att det finns ett nyhetsvärde i detta?  Det kan inte handla om att det möjligen kommer att finnas två förslag till styrelse eftersom det nästan alltid gör det. Före förbundsmötet kan ingen veta hur en styrelse kommer att se ut och inte heller vilka förslag till styrelse man kommer att ha att rösta på. Det man vet (oftast) är vad valberedningen har föreslagit. I många föreningar går valberedningens förslag igenom utan diskussion men det är inte alls ovanligt att resultatet blir något helt annat. Min gissning är att den nya styrelsen för Svenska klätterförbundet inte kommer att se ut helt som något av de nu redovisade förslagen. Jag är dessutom helt säker på att den om 9 månader kommer att ha förändrats ytterligare. Sådana spekulationer har inget nyhetsvärde alls - om man inte vill påverka skeendet. Jag gissar att du  tycker detta är en nyhet för att det passar din agenda. Då hade det varit bättre att publicera det som en åsikt i din åsiktsspalt.  Att alla inte är överens om allting alltid är ingen nyhet - det är vardagen - det är själva förutsättningen för livet..
OnLine Jens Larssen
  2016-04-07 08:07:25    
I årsmöteshandlingarna har man valt att komplett publicera de två förslagen. Man gjorde alltså den bedömningen att det fanns ett informationsvärde att göra så.  Tycker du inte det är underligt att man i Bergsport tyckte det var så irrelevant att man inte ens nämnde att det fanns två förslag. För mig har Bergsport artikeln vilselett läsarna då man gjorde en så fullständigt olika bedömning. Tycker du att det var onödigt att nämna de två förslagen i årsmöteshandlinagrna också?
OffLine Mats Engquist
  2016-04-07 14:07:11    
Ja, det var aningen oortodoxt...
OnLine Jens Larssen
  2016-04-07 14:51:24    
Det är ju baserat på att det nämndes i just årsöteshandlingarna som det blev underligt att inte ens i en bisats nämna det i bergsport nyheten. Det blir ju underligt med två olika busdskap...
OffLine Mats Engquist
  2016-04-07 17:20:06    
Underligt vet jag inte... Aningen oortodoxt kanske men inget att hänga läpp för. Artikeln i Bergsport redovisar ju exakt det den utger sig för att redovisa: Valberedningens förslag till ny styrelse tillsammans med en presentation av kandidaterna. Skulle Bergsport skriva artiklar varenda gång alla inte var överens om allting skulle man behöva en nyhetsredaktion som CNN och ingen skulle bry sig om sidan. Jag kan inte för mitt liv förstå vad meningen med det skulle vara. Du å andra sidan brukar ju synliggöra massor med sådana fall - oavsett hur oviktiga de är. Varför förstår jag faktiskt inte. Du pekar på kontroverser överallt där det bara handlar om vanliga människor som har olika uppfattningar. Ville du skriva om något unikt skulle du väl beskriva de tillfällen då folk faktiskt var överens - de är mindre vanliga. Det är inget konstigt att folk inte tycker samma sak och det är inget konstigt att fatta majoritetsbeslut. Det är så världen fungerar... Men, du passar på att ge Bergsport en känga - en känga som väl ingen blir det minsta förvånad över eftersom du ju kritiserar dem för allting. Hade Andreas (på kansliet, inte redaktören) presenterat båda förslagen hade du väl gått i taket över det. Sedan placerar du en känga i styrelsen, på en namngiven ledamot/kandidat också. Återigen bara en upprepning av tidigare kritik men idag utblandad med "sensationen" att en person inte tyckte samma sak som de andra i en valberedning. Till sist lyckas du få in att Jim ställt ultimatum och så kopplar du ihop det med att tävlingsklättringen inte fungerar längre. Inte heller detta är ju något nytt.  Det är samma gamla kritik, förklädd i mer aktuella termer. Det är "någon" som gjort ett dåligt jobb och som du därför tycker förtjänar ett mediedrev och det är någon som du gillar som du vill hylla och försvara.  Inget nytt under solen alltså...
OnLine Jens Larssen
  2016-04-07 20:39:20    
Historien visar att på nästan alla punkter som 8a  har synliggjort brister hos SKF så har man ändrat sig :)
OffLine Mats Engquist
  2016-04-08 05:50:34    
Du brukar ju säga så... Och ändå är det samma gamla kritik om och om igen. Gärna kryddad med att du i 20 år, eller sedan början av medeltiden, föreslagit samma ändringar... Du inser inte skillnaden mellan din världsbild och verkligheten?
OnLine Jens Larssen
  2016-04-09 10:24:01    
Och så har Bergsport gått in och ändrat artikeln och återigen så har 8a varit med och påverkat klättersverige :)
OffLine Mats Engquist
  2016-04-09 13:38:16    
Jag trodde det var Jim... Återigen en väldigt underlig självbild.
OnLine Jens Larssen
  2016-04-09 16:13:39    
Jag har bollat med Jim och kommit med förslag för hur hans förslag kan få bättre spridning. Jag känner också till sedan tidigare att de på SKF följer vad som står på Sveriges största klättersite b

Intressant är alltså att numera håller förbundet med det som jag och Jim tycker. Utifrån vår diskussion här så har SKF alltså gett mig rätt gentemot det som du tycker :)
OffLine Mats Engquist
  2016-04-11 08:59:44    
Det jag tycker är att du gör en hel hönsfarm av ett enda liten kycklingfjun. Om förbundet "håller med" dig vet vi väl inte. Dessutom undanhåller du en del viktig information - men det ändrar inte det faktum att din kritik är trams. Det är fortfarande så att man inte alltid kommer överens och att det knappast är nyhetsstoff att en artikel på bergsport.se inte innehåller all den information du vill att den skall innehålla. Om Jim (som vad jag vet brukar kunna tänka själv) använder sig av 8a som bollplank, och för att försöka påverka klättersverige, är det inte längre bara normala demokratiska principer utan djup tragik.
OnLine Jens Larssen
  2016-04-11 10:05:15    
Kontentan är ju att styrelseordföranden Jakob Sternius alltså tycker som mig och Jim att det är viktigt att informera om att valberedningen inte var enig medan du alltså inte håller med om detta. 
OffLine Mats Engquist
  2016-04-11 13:49:57    
Jag är rädd att du missförstår.  Å andra sidan blir det allt tydligare att det är din agenda som styr - inte någon nyhetsvärdering.
OnLine Jens Larssen
  2016-04-11 14:37:13    
Du tyckte inte att man behövde informera om att valberedningen inte var enig. Nu har förbundsordförande gått in och sagt att denna info ska in i nyheten. Jag, Jim och styrelseordföranden tycker samma sak och står på ena sidan... och på andra sidan står du och tycker tvärt om.
OffLine Mats Engquist
  2016-04-11 16:44:11    
Det är verkligen intressant när du berättar för mig vad jag tycker. Man kan tycka att du borde ha bättre koll när du gör så. Men, och detta vet du såklart, min invändning handlar inte alls om artikeln på bergsport.se utan om din rapportering och om din s.k. nyhetsvärdering. Det jag har invänt mot är att du letar efter embryon till olikheter i uppfattningar och sedan blåser upp dem som gigantiska konflikter. Uppgiften om de olika förslagen finns ju i årsmöteshandlingarna så det fanns ju aldrig något problem. Att du "tvingar fram" en ändring av en artikel på bergsport och sedan triumferar över den visar med all tydlighet i världen att det inte är "saken" du är intresserad av utan att få rätt. Allt jag har skrivit ovan är fortfarande sant och nästan allt du skrivit är ovidkommande. Nu vet jag dessutom varför man valde att göra som man gjorde och det gör din rapportering ännu mer osaklig.
OnLine Jens Larssen
  2016-04-11 18:39:36    
Uppenbarligen så tyckte ordförande Jakob Sternius att det fanns ett problem med artikel eftersom han gav instruktioner om att ändra den.

Du har således inte samma uppfattning som han, jag och Jim har.
OffLine Mats Engquist
  2016-04-11 21:03:13    
Nu gör du det igen... Jag är rädd att du har fel... Jag är rädd att du har missförstått... Tillåt mig repetera:  Men, och detta vet du såklart, min invändning handlar inte alls om artikeln på bergsport.se utan om din rapportering och om din s.k. nyhetsvärdering. Det jag har invänt mot är att du letar efter embryon till olikheter i uppfattningar och sedan blåser upp dem som gigantiska konflikter. Förstår du nu? 
OnLine Jens Larssen
  2016-04-14 11:53:53    
Valberedningen/Bergsport begick alltså ett misstag som inte även redogjorde att Jim Wasmuth hade reserverat sig och kommit med ett eget förslag. Iom att även Morgan Hjort kandiderar kan man konstatera att det var ett misstag att inte även inkludera hans namn i presentationen eftersom det ingår i deras arbetsupgifter. http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm Valberedningen  får aldrig under några omständigheter exkludera något förslag  som kommit till valberedningen. Alla förslag på medlemmar till olika förtroendeposter, som kommit till valberedningen skriftligt eller muntligt ska ovillkorligen redovisas av valberedningen för medlemmarna. Det får inte förekomma något hemlighetsmakeri.  Det är inte meningen att valberedningen ska hemlighålla några uppgifter, utan  det som valberedningen fått kännedom om är information som samtliga medlemmar måste få ta del av i oredigerad form . Valberedningen får under inga omständigheter bli ännu en maktfaktor i föreningen (som då i så fall bara skapar mer problem och mindre demokrati). 
OffLine E *
  2016-04-14 13:12:22    
Vad vill du visa med den länken (bra dock att du för en gångs skull ger en källa till dina uttalanden) Jens? Det är en länk till en motion i en hyresrättsförening, som inte har något att göra med hur förbundets valberedning. Det är ju SKFs stadgar du får titta i, här är ett utdrag ur dessa vad gäller valberedningens del: 3 Kap Valberedningen  1 § Sammansättning Valberedningen utgörs av ordföranden och två övriga ledamöter valda av
förbundsmötet.  2 § Åligganden Valberedningen skall senast tre månader före förbundsmötet tillfråga dem vilkas
mandattid utgår vid förbundsmötets slut, om de vill kandidera för nästkommande
mandatperiod. Senast två månader före förbundsmötet skall valberedningen meddela
medlemsföreningarna vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har
avböjt återval. Minst två (2) veckor före förbundsmötet skall valberedningen skriftligen delge
medlemsföreningarna och SDF sitt förslag beträffande varje val enligt 2 kap. 5 § 11-
14 punkterna. Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap
fått kännedom om.  Valberedningens beslut skall protokollföras och efter förbundsmötet skall protokollet
överlämnas till förbundsstyrelsen.  3 § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid förbundsmötet Föreningar, SDF och OK får senast åtta (8) veckor före förbundsmötet till
valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2 kap 5 § 11-13 punkterna. Innan kandidatnomineringen börjar vid förbundsmötet, skall valberedningen
meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt 2 kap 5 § 11-13
punkterna. Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att ombud har rätt att
nominera personer utöver dem som föreslagits till valberedningen. Den som vid
mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, skall försäkra sig om att
personen är villig att åta sig uppdraget. Så, valberedningen ska presentera sitt förslag till en ny styrelse, detta är dock inte den som årsmötet måste acceptera, utan årsmötet kan föreslå andra personer. Ska alla villiga att ställa upp i en styrelse presenteras inför årsmötet så tappar valberedningen sin funktion. 
OnLine Jens Larssen
  2016-04-14 13:21:57    
Morgan Hjort kandiderade till styrelsen och hans kandidatur kvarstår. Jag tycker det är underligt att inte Valberedningen gick ut med denna info till Bergsport.  Det verkar ju lite underligt att valberedningen endast skulle marknadsföra sitt eget förslag utan att berätta om alla som faktsikt kandiderar till styrelsen. Morgan Hjort har ju faktiskt ansökt till valberedningen som ju måste informera om detta. Förutom Morgan har David Fält ansökt men han gjorde det för sent så här har ju inte valberedningen någon info plikt.  Förstår inte vad du menar med att valberedningen tappar sin funktion för att just de informerar om en person eller flera som också kandiderar. Det är väl just detta som är deras uppgift. Det går att hitta flera länkar på Google som beskriver samma sak. 
OffLine Magnus Eriksson Brändström
  2016-04-14 20:41:32    
HAHAHAHA! En länk till stadgarna i en hyresrättsförening!  Sluta...jag kan inte andas....! :-D
OnLine Jens Larssen
  2016-04-14 21:31:58    
Nu är det så att detta har kollats upp med RF's jurist som har bekräftat att valberedningen just har skyldighet att informera om samtliga som kandiderar och inte bara att berätta om sitt förslag.

Att Bergsport enbart berättade om det ena förslaget från valberedningen och inte berättade att det fanns fler och att även Morgan Hjort kandiderade, var alltså direkt fel.

Det går som sagt att hitta fler länkar som bekräftar det jag och juristen även är praxis.
OffLine DWF
  2016-04-15 00:51:10    
Jag är sannolikt den mest kvalificerade kandidaten och det är väl i sig ett problem. Så det blir väl en mjäkig styrelse som kansliet kan manipulera.  David Fält, 45 år, Medlem i Tunabergs Högfjälls- och Klätterklub , Oberoende kandidat till
ordinarie ledamot
Har du sedan tidigare varit engagerad på klubb eller förbundsnivå?
Jag har tidigare varit sekreterare i Svenska klätterförbundet på 90 talet under ett år då Boggi Palfay var ordförande.
Vilken är din relation till klättersporten?
Jag började klättra 1986 och var extremt aktiv fram till mitten på 1990-talet. På den tiden
klättra man ute året runt och det va mer en livsstil än en sport. 1989 var jag på min första
Himalaya Expedition och det första svenska försöket att klättra ett berg i Himalaya i alpin stil min andra Himalaya expedition organiserade jag 1991. Jag tog sedan ett långt uppehåll från klättring men sedan 2006 klättrar jag på mer än på hobby nivå. Jag har sedan dess varit påHimalaya expeditioner 2009, 2010 och 2015. Jag har också varit i Patagonien 2011 och 2013.
Jag har sett utvecklingen inom sporten från många olika håll. Jag har bla varit marknads- och sponsringsansvarig på MOON Climbing under de senaste 4 åren. Jag är en Patagonia PROAthlete sedan 2010 och jag är sponsrad av Metolius Climbing sedan 2010. Jag är bosatt i de Franska Alperna och sportklättrar, klättrar is, alpint men det jag tycker bäst om är att klättra svåra långturer i Dolomiterna. Bla har jag klättra den 27 rep längder långa ”Donnafugata” på Torre Trieste ground up, en led som är graderad 8a (jag klättra dock inte kruxreplängden fritt men alla andra inklusive 7c+ rep längden).
Vilka frågor brinner du för att driva i en eventuell styrelsepost?
Klättring är en sport som utvecklas konstant och SKF måste följa med i utvecklingen och
stötta utvecklingen av klättring i stort och smått. Jag tycker SKF ska fokusera mindre på
meningslösa policy deklarationer och mer på att försöka stötta utvecklingen inom
klättringen. Jag vill jobba för att elitsatsningar tas på alvar och att fokus inte är att bredda
sporten för sakens skull. Jag tycker att förbundet ska försöka utveckla den alpina klättringen och satsa på att unga kan komma ut och testa vad riktig alpinism är.   Jag tycker att tävlingsklättringen dvs landslaget ska drivas på ett professionellare sätt och få bättre förutsättningar att stötta dom som verkligen är i världseliten.
Vilka personliga egenskaper tycker du kommer att bidra till styrelsearbetet och att driva
svensk klättring framåt?
Min långa och breda erfarenhet från klättring adderar en unik kompetens till styrelsen. Jag
kan hjälpa styrelsen och förbundsledningen att prioritera sitt arbete och fokusera på rätt
saker.
Vilken/vilka av klätterförbundets discipliner ligger dig varmast om hjärtat?
Alpinism (vinter), alpin klippklättring och sportklättring.  Har du sedan tidigare någon styrelseerfarenhet?
Jag har haft ett 20 tal styrelseuppdrag, bla har jag varit ordinarie styrelseledamot i
Stockholms Universitets Styrelse, Vice Ordförande på Stockholms Studentkår, suppleant i
Jobline International AB, Public, Styrelseordförande i Jobline Frankrike, Spanien och Italien,samt The Syrian Justice Initiative mfl.
OffLine Mats Engquist
  2016-04-15 07:53:43    
Valberedningen skall protokollföra sina beslut. Protokollet överlämnas till förbundsstyrelsen efter förbundsmötet. Man kan väl anta att samtliga kandidater eller nomineringar redovisas i det protokollet. Hur i hela friden kan du få det till att valberedningen i det här fallet har gjort fel? Du tycker att Bergsport borde ha publicerat även Jims förslag... Fine - det kan du tycka. Jag tycker det är larv, det är lixom sandlådenivå på den diskussionen. Men sedan? Vad? Var har någon gjort fel? Om du kan så lite om föreningsdemokrati - varför uttalar du dig överhuvudtaget?
OnLine Jens Larssen
  2016-04-15 09:13:33    
Jag har frågat kansliet och det är alltså valberedningen som har gett instruktioner till Bergsport att enbart publicera ett förslag. Vi kan konstatera att ordföranden gav instruktioner om att artikeln i Bergsport skulle kompletteras. Valberedningen har inte fullgjort sitt uppdrag iom att Morgan Hjorts namn saknas i artikeln. 
OffLine Mats Engquist
  2016-04-15 11:17:09    
Men var får du in artikeln i valberedningens arbete? Det är ju förbundsmötet det handlar om - inte om nyhetsförmedlingen via bergsport.se. Eftersom du inte deltagit på förbundsmötet - eftersom det hålls i helgen - kan du ju inte uttala dig om huruvida något är rätt eller fel. Läs stadgarna och lär dig hur ett förbund fungerar!
OnLine Jens Larssen
  2016-04-15 11:32:47    
Valberedningen har givit instruktioner till Bergsport hur artikeln ska skrivas. Uppenbarligen så tyckte ordföranden att instruktionerna var felaktiga varför han bad Bergsport korrigera den. Ordföranden tyckte alltså att valberedningen länat felaktiga instruktioner till Bergsport.
OffLine Mats Engquist
  2016-04-15 16:55:11    
Nej, vad är det som påstår något sådant? Ordföranden gav nya instruktioner - det behöver inte alls betyda att han tyckte de gamla var fel.
OnLine Jens Larssen
  2016-04-15 18:13:44    
Uppenbarligen så tyckte han det var bättre att inkludera info om reservationen vilket alltså inte valberedningen hade gett instruktion om.
OffLine Mats Engquist
  2016-04-16 05:15:44    
Ja det tyckte han uppenbarligen. Men det innebär ingen polarisering. Jag ger ofta kompletterande eller ändrade instruktioner till mina medarbetare utan att för den skull mena att de gamla var fel. Det handlar inte om rätt eller fel - det handlar om att göra bra bättre.
OnLine Jens Larssen
  2016-04-16 08:59:48    
Vänligen läs mitt inlägg igen där jag just använder det ord du efterfrågar - "så tyckte han det var BÄTTRE".
OffLine Mats Engquist
  2016-04-16 13:36:24    
Jag noterade det;-/ Jag noterade också att det tog dig 50 inlägg innan den relativa ödmjukheten uppstod.
OnLine Jens Larssen
  2016-04-16 15:53:21    
Jag har alltså tyckt att man skulle informera om även att Wamuth har reserverat sig etc. Du har då svarat att du inte tycker det.  Därefter har alltså även ordförande haft samma åsikt som mig och du står ensam och är motvals. 
OnLine Jens Larssen
  2016-04-16 17:01:26    
Du har ju gång efter annan sagt att det var ointressant...men som sagt...med tanke på att bergsport ändrade sin artikel kan vi ju konstatera att det var intressant i allra högsta grad. Det är ju synnerligen ovanligt att Bersportartiklar ändras efter att de har publiceras.
OnLine Jens Larssen
  2016-04-17 13:47:37    
Då kan vi ju bara konstatera att Wasmuths förslag vann trots att man i Bergsportartikeln inte ens skrev att han hade reserverat sig och komit med ett nytt förslag.  En stor prestigeförlust för de övriga två i valberedningen som alltså gav instruktioner till styrelsen att inte presentera Wasmuths förlag.