Poland

Pytanie??

mam pytanie na jakiej zasadzie uszeregowanie s± wspinacze w rankingu?? tzn. czy jest jaki¶ logarytm wed³ug którego siê to oblicza ???

suma punktów za 10 najlepszych przej¶æ z ostatnich 12stu miesiêcy.