Saturday, 26 September

8a.nu stats

81 066

members

5 857 608

total ascents

37 799

ascents last 30 days

132

ascents today

Poland

Pytanie??

Piotr Bobek
mam pytanie na jakiej zasadzie uszeregowanie s± wspinacze w rankingu?? tzn. czy jest jaki¶ logarytm wed³ug którego siê to oblicza ???

Paweł Kostoń
suma punktów za 10 najlepszych przej¶æ z ostatnich 12stu miesiêcy.